Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Charakterystyka zasobu archiwalnego

Materiały zgromadzone w Archiwum UMK w Toruniu stanowią część narodowego zasobu archiwalnego (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późniejszymi zmianami.). Na zasób ten składają się materiały archiwalne, bez względu na technikę wykonania i formę zewnętrzną nośników, na których są zapisane. Materiały te powstały w wyniku działalności i w związku z działalnością jednostek i komórek Uczelni, ale także organizacji, stowarzyszeń, czy osób fizycznych, które w trakcie selekcji zostały uznane za źródła historyczne.


Archiwum UMK przechowuje:

 • materiały archiwalne i dokumentację wytworzoną lub zgromadzoną przez jednostki organizacyjne i władze Uniwersytetu (akta wydziałowe, jednostek, organizacji i stowarzyszeń uniwersyteckich),
 • wszelkiego typu materiały źródłowe dotyczące Uniwersytetu zgromadzone lub powstałe z inicjatywy samego Archiwum UMK (inne zespoły),
 • materiały archiwalne i dokumentację dotyczącą działalności organizacji i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie oraz osób fizycznych z nim związanych (spuścizny i depozyty).

Przy zespołach opracowanych z wykorzystaniem elektronicznej bazy IZA zostały dołączone jako pomoc archiwalna inwentarze w formacie pdf. Pozostała część posiada inwentarze kartkowe lub spisy zdawczo-odbiorcze dostępne tylko w pracowni naukowej Archiwum UMK.


PDF Dokumentacja nieaktowa w zasobie Archiwum UMK.


Zasób przechowywany w Archiwum UMK został podzielony na następujące grupy:


Akta wydziałowe (wydziały, instytuty, katedry i zakłady)

Wydziały

 1. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1951-2012
 2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1998; 2006-2014
 3. Wydział Chemii 1993-2015
 4. Wydział Filologiczny 1987-2014
 5. Wydział Fizyki i Astronomii/Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1955-2015
 6. Wydział Humanistyczny 1945-2014
 7. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1945-1955
 8. Wydział Matematyki i Informatyki 1993-2013
 9. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1951-1993 - PDF Inwentarz.pdf
 10. Wydział Nauk Ekonomicznych/Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1965-2015
 11. Wydział Nauk Historycznych 1993-2010
 12. Wydział Nauk o Ziemi 2012-2013
 13. Wydział Nauk Pedagogicznych 1992-2015
 14. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 2009-2013
 15. Wydział Prawa i Administracji 1959-2016
 16. Wydział Prawno-Ekonomiczny 1945-1953
 17. Wydział Sztuk Pięknych 1945-2014
 18. Wydział Teologiczny 2001-2013

Instytuty

 1. Instytut Artystyczno-Pedagogiczny 1969-2012
 2. Instytut Astronomii 1969-1980
 3. Instytut Biologii 1969-1973
 4. Instytut Chemii 1969-1976
 5. Instytut Filologii Polskiej 1969-1988
 6. Instytut Fizyki 1969-2004
 7. Instytut Geografii 1969-1987
 8. Instytut Historii i Archiwistyki 1969-1990
 9. Instytut Matematyki 1969-1986
 10. Instytut Nauk Społecznych 1975-1981
 11. Instytut Ogólnoekonomiczny 1975-1980
 12. Instytut Pedagogiki i Psychologii 1968-1981
 13. Instytut Prawa Państwowego i Administracyjno-Gospodarczego 1966-1972
 14. Instytut Prawa Sądowego 1969-1972
 15. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 1969-2012
 16. Instytut Zarządzania Gospodarką Narodową 1970-1980
 17. Studium Nauk Politycznych 1965-1977

Katedry i zakłady

 1. Katedra Filologii Polskiej 1948-1966; 1975
 2. Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych 1960-1970
 3. Katedra Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. 1945-1967 - PDF Inwentarz.pdf
 4. Katedra i Zakład Etnologii Etnografii 1945-1975
 5. Katedra i Zakład Filologii Angielskiej 1946-1952; 1986-1988
 6. Katedra i Zakład Filologii Germańskiej 1946-1952, 1969-1980
 7. Katedra i Zakład Logiki UMK 1946-1986
 8. Katedra i Zakład Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej 1947-1974
 9. Katedra Literatur Słowiańskich 1946-1953
 10. Zakład Archiwistyki 1971–1991
 11. Zakład Filologii Angielskiej 1946-1952, 1986-1988
 12. Zakład Filologii Romańskiej 1950-1966
 13. Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX-XX w. 1961-1980 - PDF Inwentarz.pdf

Akta jednostek administracyjnych

 1. Biuro Głosu Uczelni 1979; 1991-2014
 2. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 1945-2010
 3. Sekretariat Rektora/Biuro Rektora 1945-2017 - PDF Inwentarz.pdf
 4. Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 2004-2012
 5. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK /Biuro Karier/ 1967-2008
 6. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1945-1982
 7. Dział Aparatury Naukowej 1959-1992
 8. Dział Promocji i Informacji UMK 1950-2017 - PDF Inwentarz.pdf
 9. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich 1955-1986
 10. Dział Dydaktyki 1945-2008
 11. Dział Inwentaryzacji 2009-2013
 12. Dział Inwestycyjno-Energetyczny 1950-1984; 2008
 13. Dział Kształcenia 1983-2015
 14. Dział Nauki 1961-2011; 2013-2016
 15. Dział Organizacji 1960; 1969-2016
 16. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich 1985-2017
 17. Dział Socjalny 1978-1984; 1994
 18. Dział Spraw Obronnych 2003-2009
 19. Dział Spraw Pracowniczych 1945-2015
 20. Dział Współpracy z Zagranicą 1956-2012
 21. Dział Zbiorowego Żywienia 2005-2006
 22. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż. 1966-1989
 23. Kwestura /Dział Finansowy; Dział Księgowości; Dział Płac/ 1945-2008
 24. Ośrodek Informacji i Promocji UMK 1996-1999
 25. Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych 1978-1991
 26. Prorektor ds. nauki 1963-1973
 27. Prorektor ds. ogólnych i rozwoju kadr 1975; 1978-1990
 28. Sekretariat Dyrektora Administracyjnego /Sekretariat Administracji/ 1947-1986
 29. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu 1994-2013
 30. Zakład Poligrafii 1950-2008 - PDF Inwentarz.pdf
 31. Zespół Radców Prawnych 1999-2013

Akta jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i usługowych

Ogólnouczelniane

 1. Archiwum UMK 1946-2017
 2. Biblioteka Uniwersytecka UMK /Biblioteka Główna/ 1945-2015
 3. Centrum Brytyjskie przy UMK /British Council/ 1993-2012 - PDF Inwentarz.pdf
 4. Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta 1995-2009
 5. Komisja Egzaminów Państwowych na Nauczycieli Szkół Średnich w Toruniu 1945; 1949
 6. Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy 1976-1980 - PDF Inwentarz.pdf
 7. Rolniczy Zakład Doświadczalny 1946-2001
 8. Studium Przygotowawcze UMK 1946-1954
 9. Studium Wojskowe 1950-1991
 10. Studium Wstępne 1945-1949
 11. Studium Wychowania Fizycznego/Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1945-1992
 12. Uczelniane Centrum Informatyczne /UCI/ 2001-2014
 13. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania /UCNTN/ 2009-2017

Międzywydziałowe

 1. Studium Języków Obcych/Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych /SPNJO/ 1953-2014

Usługowe

 1. Wydawnictwo Naukowe UMK 1952-2010

Akta instytucji, organizacji, związków i towarzystw działających przy UMK

Instytucje

 1. Akademicka Przychodnia Lekarska /APL/ 1966-1976
 2. Delegatura Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego ds. Młodzieży 1946-1954
 3. Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego 1995-2011
 4. Polska Misja Historyczna przy Instytucie Historycznym Maxa Planca w Getyndze 1987-2009
 5. Toruński Klub Książki Nieocenzurowanej przy UMK 1989-1992 - PDF Inwentarz.pdf
 6. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Toruniu i Bydgoszczy 1963-1983
 7. Zarząd Ośrodków Akademickich. Ekspozytura w Toruniu 1950-1954, 1957 - PDF Inwentarz.pdf

Organizacje

 1. Komitet Obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika 1966-1974
 2. Komitet Uczelniany PZPR [1945], 1949-1989 - PDF Inwentarz.pdf
 3. Spółdzielnia Pracowników UMK 1946-1951 - PDF Inwentarz.pdf
 4. Zjazd Pierwszych Absolwentów UMK 1976 - PDF Inwentarz.pdf

Związki

 1. Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” przy UMK 1980-1990; 1992; 1997
 2. Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Koło w Toruniu 1945-1951 - PDF Inwentarz.pdf
 3. Związek Nauczycielstwa Polskiego /ZNP/ przy UMK 1946-1985

Towarzystwa

 1. Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego nr 2 przy UMK 1955-2005
 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne. Oddział w Toruniu 1946-1976; 1980- 2000 - PDF Inwentarz.pdf
 3. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Toruniu 1947-1991
 4. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Toruniu 1946-2013 - PDF Spis.pdf
 5. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Koło w Toruniu 1949-1950; 1981
 6. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1928-1953 - PDF Inwentarz.pdf
 7. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 1988-2000
 8. Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych 1946-1951 - PDF Inwentarz.pdf
 9. Towarzystwo Przyjaciół UMK w Toruniu 1945-1953 - PDF Inwentarz.pdf
 10. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Koło TPPR na UMK 1949-1954 - PDF Inwentarz.pdf

Organizacje studenckie (naukowe, kulturalno-społeczne, polityczne i usługowe)

Naukowe

 1. Koło Akademickie PCK przy UMK [kronika fotograficzna] 1946-1947
 2. Koło Naukowe Anglistów /English Circle/ [album fotograficzny] 1946 - PDF Inwentarz.pdf
 3. Międzywydziałowe Koło Penitencjarne przy UMK 1958-1973 - PDF Inwentarz.pdf
 4. Studenckie Koło Naukowe Historyków UMK 1947-1975; 1980; 1996-2009
 5. Studenckie Koło Naukowe Polonistów przy UMK 1956-1968 - PDF Inwentarz.pdf

Kulturalno-sportowe

 1. Akademicki Związek Sportowy /AZS/ Klub Uniwersytetu w Toruniu 1961-1986 - PDF Inwentarz.pdf
 2. Chór Kameralny UMK/Chór Akademicki UMK 1979-2016
 3. Samorząd Studencki UMK 1991-2013
 4. Studencka Agencja Fotograficzna 1973-1982
 5. Studencka Agencja Radiowa /Radio Centrum i Bielany Radio/ 1961-1995 - PDF Inwentarz.pdf
 6. Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa”/Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” 1963-2017 - PDF Inwentarz.pdf
 7. Studencki Twórczy Klub Filmowy „Pętla” 1960-1976; 1981-1986
 8. Uniwersytecka Rozgłośnia „Radio „Sfera” UMK 2006-2015
 9. Teatr studencki „Perpetuum Mobile” 2002-2015

Polityczne

 1. Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich /SZSP/ 1963-1982 - PDF Inwentarz.pdf
 2. Studenckie Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ przy UMK 1957-1968 - PDF Inwentarz.pdf
 3. Tymczasowa Komisja Uczelniana Samorządu Studentów UMK 1984-1985
 4. Zrzeszenie Studentów Polskich /ZSP/ – Komisja Zagraniczna 1957-1969 - PDF Inwentarz.pdf
 5. Związek Akademicki "Arka" 1989-1990 - PDF Inwentarz.pdf
 6. Związek Młodzieży Wiejskiej /ZMW/ przy UMK 1964-1989 - PDF Inwentarz.pdf
 7. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej /ZSMP/ 1982-1988

Usługowe

 1. Studencka Usługowa Spółdzielnia Pracy „Małgosia” 1960-2014

Spuścizny i depozyty – po pracownikach Uniwersytetu oraz osobach związanych z uczelnią

 1. Alexandrowicz Maria, lektor języka rosyjskiego 1899-1985
 2. Balcerzyk Stanisław Piotr, profesor w Zakładzie Algebry i Topologii 1950-2003
 3. Biskup Marian Adam, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza 1933-2012
 4. Bohr Ryszard Józef, profesor w Zakładzie Taksonomii i Geografii Roślin, rektor UMK 1955-1987
 5. Budkowska Janina, starszy asystent w Katedrze Historii Literatury Polskiej 1932-1975
 6. Cackowski Stefan, profesor w Zakładzie Historii Gospodarczej 1974-2004
 7. Churski Zygmunt, profesor w Zakładzie Geografii i Hydrologii 1968-2006
 8. Cimochowski Wacław, profesor w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego 1950-1986
 9. Czacharowski Antoni Barnaba, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecznej 1958- 2002
 10. Czarkowski Józef, docent w Zakładzie Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1964-1991
 11. Czeżowski Tadeusz Hipolit, profesor w Katedrze Logiki 1831-2012 - PDF Inwentarz.pdf
 12. Domasłowski Wiesław Jerzy, profesor w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych 1920-2016
 13. Dygdała Adam Eugeniusz, starszy wykładowca w Katedrze Historii Narodów ZSRR 1935-1962
 14. Dziewulski Władysław, profesor Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, organizator UMK i Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, prorektor UMK 1898-2012
 15. Friedel Teresa, profesor w Zakładzie Historii Języka Polskiego 1928-2011
 16. Galon Rajmund, profesor w Zakładzie Geografii Fizycznej 1894-1986
 17. Gardzielewska Janina, artystka-fotografik 1959-1979
 18. Gorgolewski Stanisław, profesor w Katedrze Radioastronomii 1948-2013 - PDF Inwentarz.pdf
 19. Górski Karol, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza 1951-1988 - PDF Inwentarz.pdf
 20. Górski Konrad Józef, profesor w Zakładzie Literatury Polskiej XIX w. 1836-1989
 21. Górski Wacław, artysta-fotografik 1965-2005
 22. Hejnosz Wojciech, profesor w Katedrze Historii Prawa Polskiego 1912-1977
 23. Hoszowski Stanisław Maria, profesor w Zespole Katedr Historii Polski 1958-1977
 24. Hurynowicz Janina, profesor, lekarz specjalizujący się w neurologii i psychiatrii 1929-1971
 25. Hutnikiewicz Artur Maria, profesor w Zakładzie Historii Literatury Polskiej 1880-2005
 26. Ingraden Roman Stanisław, profesor w Zakładzie Fizyki Teoretycznej 1910-2010
 27. Iwanowska Wilhelmina, profesor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej astronomii i astrofizyki 1918-2000
 28. Jabłoński Aleksander, profesor w Katedrze Fizyki Doświadczalnej 1929-1998
 29. Jakubowska Barbara Maria, lektor języka łacińskiego 1966-1988
 30. Janiszewski Leszek, profesor w Zakładzie Fizjologii Zwierząt 1962-1990
 31. Janosz-Biskupowa Irena Kazimiera, docent w Zakładzie Archiwistyki, kierownik Archiwum UMK 1898-2005 - PDF Inwentarz.pdf
 32. Jeśman Halina, kierownik Dziekanatu Wydziału Humanistycznego 1868-1993
 33. Jeśmanowicz Leon, profesor w Zakładzie Analizy Matematycznej 1927-1988
 34. Kalembka Sławomir Robert, profesor w Zakładzie Historii Dyplomacji i Doktryn Politycznych, rektor UMK 1936-2009
 35. Kamiński Stanisław, docent w Zakładzie Chemii Nieorganicznej 1966-1988
 36. Kiełpiński Roman Szczepan, matematyk 1969-1987
 37. Koneczny Henryk, profesor w Zakładzie Technologii Chemii Organicznej i Nieorganicznej 1996
 38. Kopcewicz Jan Józef, profesor w Zakładzie Fizjologii Roślin, rektor UMK 1973-2015
 39. Kozłowski Józef, profesor w Katedrze Projektowania Wnętrz 1869-2010
  Narębska-Dębska-Kozłowska Barbara Zofia, docent w Zakładzie Kształtowania Form Plastycznych
 40. Lange Henriette i Friedrich, administratorzy obiektu przy ul. Gałczyńskiego 1862-1944
 41. Lechicka Jadwiga, profesor w Katedrze Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. 1915-1965
 42. Lewandowski Władysław, docent w Zakładzie Historii Wojskowej 1944-1992
 43. Łubieńska-Iwaniszewska Cecylia Maria, doktor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej 1897-2018
 44. Łukaszewicz Witold, profesor w Zakładzie Historii Powszechnej i Powszechnej, rektor UMK 1951-1976
 45. Marciniak Tadeusz Jan, doktor w Zakładzie Edukacji Artystycznej 1976-2003
 46. Melkowski Stefan Piotr, doktor w Zakładzie Literatury Współczesnej 1990-2013
 47. Mikulska Izabella Helena, profesor w Katedrze Zoologii Systematycznej 1900-1991
  Mikulski Józef Stanisław, profesor w Zakładzie Hydrobiologii
 48. Mincer Wiesław, bibliotekarz, bibliograf 1975-1991
 49. Mossakowski Józef, starszy wykładowca w Katedrze Historii Polski do poł. XV w. i Nauk Pomocniczych Historii, kierownik Archiwum UMK 1902-1970
 50. Mrózek Władysław, docent w Zakładzie Hydrologii 1920-1999
 51. Nadolski Bronisław Emilian, profesor w Zakładzie Literatury Polskiej 1913-1986
 52. Namysłowski Władysław Wiktor, profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego 1837-1957 - PDF Inwentarz.pdf
 53. Nesterowicz Mirosław Tadeusz, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego 1946-2016
 54. Ochendowski Eugeniusz Hubert, profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego 1951-2014
 55. Passendorfer Edward Władysław, profesor w Katedrze Geologii 1913-1986
 56. Pischinger Ernest, profesor w Katedrze Techniki Chemicznej 1945-1981
 57. Popławski Bogdan, dr inż., architekt, jeden z projektantów kampusu UMK na Bielanach 1967-1973
 58. Porębska-Rożałowska Krystyna, historyk, pracownik pracowni mikrofilmów TNT 1910-1999
 59. Preisner Walerian, docent filologii romańskiej 1815-1966
 60. Prüffer Jan, profesor w Katedrze Zoologii Systematycznej 1929-1999 - PDF Inwentarz.pdf
 61. Roszko Ludmiła, docent w Zakładzie Geomorfologii i Geografii Fizycznej 1938-1995
 62. Salmonowicz Stanisław Antoni, profesor w Katedrze Historii Prawa Niemieckiego w Polsce 1945-2017
 63. Serczyk Jerzy Włodzimierz, profesor w Zakładzie Metodologii i Nauczania Historii 1917-2006 - PDF Inwentarz.pdf
 64. Skowroński Andrzej, artysta fotografik 2002-2015
 65. Staszewski Jacek, profesor w Zakładzie Historii Nowożytnej, znawca dziejów unii polsko-saskiej 1950-2013
 66. Sudoł Stanisław Jakub, profesor w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwami, Przemysłem i Polityką Przemysłu 1974-2009
 67. Szwalbe Andrzej, prawnik, działacz społeczny i kulturalny 1996-2001
 68. Szyszkowski Wacław Władysław, profesor w Zakładzie Prawa Państwowego 1943-1988
 69. Tomczak Andrzej Kazimierz, profesor w Zakładzie Archiwistyki 1857-2016 (depozyt)
 70. Ulińska Alina, profesor w Zakładzie Chemii Organicznej 1871-1990
 71. Wieczorek Jan Michał, kompozytor i dyrygent Chóru Akademickiego UMK 1904-1988
 72. Wilkoń-Michalska Jadwiga Helena, profesor w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody 1975-2001
 73. Witkowski Leon Franciszek, docent w Katedrze Filologii klasycznej 1908-2003 - PDF Inwentarz.pdf
 74. Witwicki Tadeusz, docent w Katedrze Psychologii 1918-1972
 75. Włodarski Bronisław Adolf, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecznej Polski, pierwszy kierownik Archiwum UMK 1917-1972 - PDF Inwentarz.pdf
 76. Wojciechowski Mieczysław, profesor w Zakładzie Historii Polski i Historii Powszechnej 1953-2012
 77. Woszczyk Andrzej Stefan, profesor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej 1943-2011
 78. Wójcik Gabriel Eugeniusz, profesor w Zakładzie Klimatologii 1941-2002
 79. Zielińska-Melkowska Krystyna, profesor w Katedrze Historii Sztuki i Kultury 1946-2001 - PDF Inwentarz.pdf
 80. Żytkowicz Leonid, profesor w Katedrze Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w., kierownik Archiwum UMK 1913-1991
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00