Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Charakterystyka zasobu archiwalnego

Materiały zgromadzone w Archiwum UMK w Toruniu stanowią część narodowego zasobu archiwalnego (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późniejszymi zmianami.). Na zasób ten składają się materiały archiwalne, bez względu na technikę wykonania i formę zewnętrzną nośników, na których są zapisane. Materiały te powstały w wyniku działalności i w związku z działalnością jednostek i komórek Uczelni, ale także organizacji, stowarzyszeń, czy osób fizycznych, które w trakcie selekcji zostały uznane za źródła historyczne.


Archiwum UMK przechowuje:

 • materiały archiwalne i dokumentację wytworzoną lub zgromadzoną przez jednostki organizacyjne i władze Uniwersytetu (akta wydziałowe, jednostek, organizacji i stowarzyszeń uniwersyteckich),
 • wszelkiego typu materiały źródłowe dotyczące Uniwersytetu zgromadzone lub powstałe z inicjatywy samego Archiwum UMK (inne zespoły),
 • materiały archiwalne i dokumentację dotyczącą działalności organizacji i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie oraz osób fizycznych z nim związanych (spuścizny i depozyty).

Przy zespołach opracowanych z wykorzystaniem elektronicznej bazy IZA zostały dołączone jako pomoc archiwalna inwentarze w formacie pdf. Pozostała część posiada inwentarze kartkowe lub spisy zdawczo-odbiorcze dostępne tylko w pracowni naukowej Archiwum UMK.


PDF Dokumentacja nieaktowa w zasobie Archiwum UMK.


Zasób Archiwum UMK został podzielony na następujące grupy:


Akta wydziałowe (akta ogólne – protokoły Rad Wydziałów, badania naukowe, studia podyplomowe, przewody doktorskie, habilitacyjne, profesorskie oraz akta studenckie - stacjonarne i niestacjonarne, licencjackie, magisterskie i studentów skreślonych)

 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 2012-
 2. Wydział Chemii 1993-
 3. Wydział Filologiczny 1999-
 4. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1993-
 5. Wydział Humanistyczny 1945-
 6. Wydział Matematyki i Informatyki 1993-
 7. Wydział Nauk o Ziemi 2012-
 8. Wydział Nauk Pedagogicznych 2006-
 9. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 2009-
 10. Wydział Prawa i Administracji 1959-
 11. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-
 12. Wydział Nauk Historycznych 1993-
 13. Wydział Sztuk Pięknych 1946-
 14. Wydział Teologiczny 2001-

Akta jednostek administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 1. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 2. Biuro Rektora - PDF Inwentarz.pdf
 3. Biuro Programów Międzynarodowych
 4. Biuro Zamówień Publicznych
 5. Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
 6. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK
 7. Centrum Promocji i Informacji UMK - PDF Inwentarz.pdf
 8. Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 9. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 10. Dział Aparatury Naukowej
 11. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich
 12. Dział Inwentaryzacji
 13. Dział Inwestycyjno-Energetyczny
 14. Dział Kształcenia
 15. Dział Nauki
 16. Dział Organizacji
 17. Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
 18. Dział Socjalny
 19. Dział Spraw Obronnych
 20. Dział Spraw Pracowniczych
 21. Dział Współpracy z Zagranicą
 22. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż.
 23. Kwestura
 24. Redakcja Głosu Uczelni
 25. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. ekonomiczno-finansowych
 26. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu
 27. Sekretariat NSZZ „Solidarność”
 28. Sekretariat Ogólny
 29. Sekretariat ZNP
 30. Zespół Radców Prawnych

Akta innych jednostek, organizacji i instytucji uniwersyteckich


NAUKOWYCH

 1. Archiwum UMK 1948-
 2. Biblioteka Uniwersytecka 1945-
 3. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii 2013-
 4. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Toruniu 1946- - PDF Spis.pdf
 5. Wydawnictwo Naukowe UMK 1967-

DYDAKTYCZNYCH

 1. Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta 1994-
 2. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) 1953-
 3. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN) 2006-
 4. Uniwersyteckie Centrum Sportowe (UCS) 2010-

INNYCH

 1. Akademicka Przychodnia Lekarska (APL) 1946-
 2. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" 1958- - PDF Inwentarz.pdf
 3. Chór Akademicki 1979-
 4. Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego 1997-
 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy UMK 1956-
 6. Radio „Sfera” UMK 1996-
 7. Stowarzyszenie Absolwentów UMK 1996-
 8. Samorząd Studencki UMK 1984-1985, 2007-
 9. Studenckie Koła Naukowe 1945-
 10. Uniwersytecka Księgarnia Naukowa 1994-
 11. Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI) 2001-

PODZESPOŁY ZAMKNIĘTE

 1. Akademicki Związek Sportowy (AZS) Klub Uniwersytetu w Toruniu 1961-1986 - PDF Inwentarz.pdf
 2. Centrum Brytyjskie przy UMK 1993-2012 - PDF Inwentarz.pdf
 3. Delegatura Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego ds. Młodzieży 1947-1954
 4. Dział Dydaktyki 1946-1998
 5. Dział Nauczania 1945-1960, 1984, 1998
 6. Dział Zbiorowego Żywienia 2005-2008
 7. Instytut Nauk Społecznych 1975-1981
 8. Instytut Pedagogiki i Psychologii 1968-1981
 9. Katedra Filologii Germańskiej 1946-1952, 1969-1980
 10. Katedra Filologii Polskiej 1948-1966
 11. Katedra Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. 1945-1967 - PDF Inwentarz.pdf
 12. Katedra Logiki UMK 1946-1986
 13. Katedra i Zakład Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej 1947-1974
 14. Koło Anglistów [album fotograficzny] 1946 - PDF Inwentarz.pdf
 15. Komisja Egzaminów Magisterskich – Humanistyka 1951-1953
 16. Komisja Egzaminów Państwowych na Nauczycieli Szkół Średnich w Toruniu 1949
 17. Komitet Obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika 1967-1974
 18. Komitet Uczelniany PZPR [1945], 1949-1989 - PDF Inwentarz.pdf
 19. Międzywydziałowe Koło Penitencjarne przy UMK 1958-1973 - PDF Inwentarz.pdf
 20. Ogólnouczelniany Ośrodek Informacji Społeczno-Politycznej 1984-1986
 21. Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy 1976-1980 - PDF Inwentarz.pdf
 22. Ośrodek Informacji i Promocji UMK 1996-1999
 23. PCK. Koło Akademickie przy UMK [kronika fotograficzna] 1946-1947
 24. Polska Misja Historyczna przy Instytucie Historycznym Maxa Planca w Getyndze 2001-2009
 25. Polskie Towarzystwo Chemiczne. Oddział w Toruniu 1946-1976 - PDF Inwentarz.pdf
 26. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 1949-1950, [1981]
 27. Prorektorzy ds. Nauki i ds. Ogólnych 1959-1974, 1980-1982
 28. Rada Uczelniana Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP) 1963-1982 - PDF Inwentarz.pdf
 29. Rolniczy Zakład Doświadczalny 1946-2001
 30. Sekretariat Dyrektora Administracyjnego 1947-1986
 31. Spółdzielnia Pracowników UMK 1946-1951 - PDF Inwentarz.pdf
 32. Studencka Agencja Radiowa 1961-1986 - PDF Inwentarz.pdf
 33. Studencka Usługowa Spółdzielnia Pracy „Małgosia” 1962-2006
 34. Studenckie Koło Naukowe Polonistów przy UMK 1956-1968 - PDF Inwentarz.pdf
 35. Studenckie Koło Naukowe Historyków 1947-1975, 1980
 36. Studenckie Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ przy UMK 1957-1967 - PDF Inwentarz.pdf
 37. Studium Przygotowawcze UMK 1946-1954
 38. Studium Wojskowe 1968-1990
 39. Studium Wstępne 1945-1949
 40. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do 2012
 41. Toruński Klub Książki Nieocenzurowanej przy UMK 1989-1992 - PDF Inwentarz.pdf
 42. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1928-1953 - PDF Inwentarz.pdf
 43. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 1988-2000
 44. Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych 1946-1951 - PDF Inwentarz.pdf
 45. Towarzystwo Przyjaciół UMK w Toruniu 1945-1953 - PDF Inwentarz.pdf
 46. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Koło TPPR na UMK 1949-1954 - PDF Inwentarz.pdf
 47. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1951-2012
 48. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1945-1951
 49. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1951-1993 - PDF Inwentarz.pdf
 50. Wydział Prawno-Ekonomiczny 1945-1952
 51. Zakład Filologii Angielskiej 1946-1952, 1986-1988
 52. Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX-XX w. 1961-1980 - PDF Inwentarz.pdf
 53. Zakład Poligrafii 1956-2008 - PDF Inwentarz.pdf
 54. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Toruniu 1966-1972
 55. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Bydgoszczy 1978
 56. Zarząd Ośrodków Akademickich. Ekspozytura w Toruniu 1950-1954, 1957- PDF Inwentarz.pdf
 57. Zbiór afiszy i plakatów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1969-
 58. Zbiór zaproszeń Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1946-
 59. Zjazd Pierwszych Absolwentów UMK 1976 - PDF Inwentarz.pdf
 60. Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) – Komisja Zagraniczna 1957-1969 - PDF Inwentarz.pdf
 61. Związek Akademicki "Arka" 1989-1990 - PDF Inwentarz.pdf
 62. Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Koło w Toruniu 1945-1951 - PDF Inwentarz.pdf
 63. Związek Młodzieży Wiejskiej przy UMK 1964-1989 - PDF Inwentarz.pdf
 64. Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) przy UMK. Rada Oddziałowa Biblioteki Głównej 1954-1972
 65. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) 1982-1987

Spuścizny i depozyty


OSOBY

 1. Alexandrowicz Maria, lektor języka rosyjskiego
 2. Balcerzyk Stanisław Piotr, profesor w Zakładzie Algebry i Topologii
 3. Biskup Marian Adam, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza
 4. Budkowska Janina, starszy asystent w Katedrze Historii Literatury Polskiej
 5. Churski Zygmunt, profesor w Zakładzie Geografii i Hydrologii
 6. Cimochowski Wacław, profesor w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego
 7. Czacharowski Antoni Barnaba, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecznej
 8. Czarkowski Józef, docent w Zakładzie Historii Filozofii i Myśli Społecznej
 9. Czeżowski Tadeusz Hipolit, profesor w Katedrze Logiki - PDF Inwentarz.pdf
 10. Domasłowski Wiesław Jerzy, profesor w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych
 11. Dygdała Adam Eugeniusz, starszy wykładowca w Katedrze Historii Narodów ZSRR
 12. Dziewulski Władysław, profesor Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, organizator UMK i Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, prorektor UMK
 13. Friedel Teresa, profesor w Zakładzie Historii Języka Polskiego
 14. Galon Rajmund, profesor w Zakładzie Geografii Fizycznej
 15. Gorgolewski Stanisław, profesor w Katedrze Radioastronomii - PDF Inwentarz.pdf
 16. Górski Karol, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecza - PDF Inwentarz.pdf
 17. Górski Konrad Józef, profesor w Zakładzie Literatury Polskiej XIX w.
 18. Górski Wacław, artysta fotografik
 19. Hejnosz Wojciech, profesor w Katedrze Historii Prawa Polskiego
 20. Hutnikiewicz Artur Maria, profesor w Zakładzie Historii Literatury Polskiej
 21. Ingraden Roman Stanisław, profesor w Zakładzie Fizyki Teoretycznej
 22. Iwaniszewska Cecylia Maria, doktor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej
 23. Iwanowska Wilhelmina, profesor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej astronomii i astrofizyki
 24. Jabłoński Aleksander, profesor w Katedrze Fizyki Doświadczalnej
 25. Jakubowska Barbara Maria, lektor języka łacińskiego
 26. Janiszewski Leszek, profesor w Zakładzie Fizjologii Zwierząt
 27. Janosz-Biskupowa Irena, docent w Zakładzie Archiwistyki, kierownik Archiwum UMK - PDF Inwentarz.pdf
 28. Jeśman Halina, kierownik Dziekanatu Wydziału Humanistycznego
 29. Jeśmanowicz Leon, profesor w Zakładzie Analizy Matematycznej
 30. Kalembka Sławomir Robert, profesor w Zakładzie Historii Dyplomacji i Doktryn Politycznych, rektor UMK
 31. Kamiński Stanisław, docent w Zakładzie Chemii Nieorganicznej
 32. Koneczny Henryk, profesor w Zakładzie Technologii Chemii Organicznej i Nieorganicznej
 33. Kopcewicz Jan Józef, profesor w Zakładzie Fizjologii Roślin, rektor UMK
 34. Kozłowski Józef, profesor w Katedrze Projektowania Wnętrz
 35. Lechicka Jadwiga, profesor w Katedrze Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w.
 36. Lewandowski Władysław, docent w Zakładzie Historii Wojskowej
 37. Łukaszewicz Witold, profesor w Zakładzie Historii Powszechnej i Powszechnej, rektor UMK
 38. Marciniak Tadeusz Jan, doktor w Zakładzie Edukacji Artystycznej
 39. Melkowski Stefan Piotr, doktor w Zakładzie Literatury Współczesnej
 40. Mikulska Izabella Helena, profesor w Katedrze Zoologii Systematycznej
 41. Mossakowski Józef, starszy wykładowca w Katedrze Historii Polski do poł. XV w. i Nauk Pomocniczych Historii, kierownik Archiwum UMK
 42. Mrózek Władysław, docent w Zakładzie Hydrologii
 43. Nadolski Bronisław Emilian, profesor w Zakładzie Literatury Polskiej
 44. Namysłowski Władysław Wiktor, profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego - PDF Inwentarz.pdf
 45. Nesterowicz Mirosław Tadeusz, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
 46. Passendorfer Edward Władysław, profesor w Katedrze Geologii
 47. Porębska Krystyna, historyk, pracownik pracowni mikrofilmów TNT
 48. Preisner Walerian, docent filologii romańskiej
 49. Prüffer Jan, profesor w Katedrze Zoologii Systematycznej - PDF Inwentarz.pdf
 50. Roszko Ludmiła, docent w Zakładzie Geomorfologii i Geografii Fizycznej
 51. Salmonowicz Stanisław Antoni, profesor w Katedrze Historii Prawa Niemieckiego w Polsce
 52. Serczyk Jerzy Włodzimierz, profesor w Zakładzie Metodologii i Nauczania Historii - PDF Inwentarz.pdf
 53. Skowroński Andrzej, artysta fotografik
 54. Staszewski Jacek, profesor w Zakładzie Historii Nowożytnej, znawca dziejów unii polsko-saskiej
 55. Sudoł Stanisław Jakub, profesor w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwami, Przemysłem i Polityką Przemysłu
 56. Szyszkowski Wacław Władysław, profesor w Zakładzie Prawa Państwowego
 57. Tomczak Andrzej Kazimierz /depozyt/, profesor w Zakładzie Archiwistyki
 58. Ulińska Alina, profesor w Zakładzie Chemii Organicznej
 59. Wieczorek Jan Michał, kompozytor i dyrygent Chóru Akademickiego UMK
 60. Wilkoń-Michalska Jadwiga Helena, profesor w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody
 61. Witkowski Leon Franciszek, docent w Katedrze Filologii klasycznej - PDF Inwentarz.pdf
 62. Witwicki Tadeusz, docent w Katedrze Psychologii
 63. Włodarski Bronisław Adolf, profesor w Zakładzie Historii Średniowiecznej Polski, kierownik Archiwum UMK - PDF Inwentarz.pdf
 64. Wojciechowski Mieczysław, profesor w Zakładzie Historii Polski i Historii Powszechnej 1918-1945
 65. Woszczyk Andrzej Stefan, profesor w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Gwiazdowej
 66. Wójcik Gabriel Eugeniusz, profesor w Zakładzie Klimatologii
 67. Zielińska-Melkowska Krystyna, profesor w Katedrze Historii Sztuki i Kultury - PDF Inwentarz.pdf
 68. Żytkowicz Leonid, profesor w Katedrze Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w., kierownik Archiwum UMK
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00