Ankiety
Ankiety
ZUS
Zaświadczenie dla ZUS
Zapytaj archiwistę
Zapytaj archiwistę
Kalendarium
Kalendarium UMK
Kalendarium UMK - okres 1945-1955

12 II 1945
w „Słowie Pomorskim” ukazała się notatka delegata rządu, Henryka Świątkowskiego, pt. „Toruń musi mieć uniwersytet”;
13 III 1945
toruński oddział Polskiego Związku Zachodniego podjął uchwałę o powołaniu uniwersytetu w Toruniu;
18 III 1945
Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia uniwersytetu w Toruniu;
27 III 1945
władze Torunia wysłały do rządu polskiego memoriał w sprawie utworzenia uniwersytetu;
09 IV 1945
do Torunia przybyła pierwsza grupa byłych pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wraz z dr. Stefanem Burhardtem – byłym dyrektorem Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie;
13 IV 1945
odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu w Toruniu; prezesem został Henryk Świątkowski; wybrano Komisję Wykonawczą – przewodniczący Emilian Ogłoza; sekretarz – Stefan Burhardt;
14 IV 1945
Pomorska Wojewódzka Rada Narodowa przyjęła projekt stworzenia uniwersytetu w Toruniu i politechniki w Bydgoszczy;
15 IV 1945
Prezydium Polskiego Towarzystwa Historycznego wezwało do nadania uniwersytetowi w Toruniu imienia Mikołaja Kopernika;
26 IV 1945
Komitet Organizacyjny Uniwersytetu w Toruniu wystosował do ministra oświaty memoriał uzasadniający potrzebę utworzenia uniwersytetu na Pomorzu;
07 V 1945
do Torunia dotarła ponad 100-osobowa grupa Wilnian (m. in. prof. Konrad Górski oraz prof. Tymon Niesiołowski);
11 VI 1945
dr Stefan Burhardt
dr Stefan Burhardt został dyrektorem Książnicy Miejskiej, gdzie tymczasowo mieściła się siedziba tworzonej biblioteki uniwersyteckiej;
14 VII 1945
prof. Jan Wilczyński został mianowany delegatem Ministerstwa Oświaty do spraw utworzenia uniwersytetu w Toruniu;
14 VII 1945
do Torunia przybył transport około 200 pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (m. in. profesorowie Tadeusz Czeżowski, Władysław Dziewulski, Mieczysław Limanowski, Edward Passendorfer, Jan Prüffer, Stefan Srebrny, Szczepan Szczeniowski);
23 VII 1945
prof. Jan Wilczyński
prof. Jan Wilczyński przybył do Torunia w celu organizacji pierwszych wydziałów uniwersyteckich. Swoje biuro otworzył w siedzibie Polskiego Związku Zachodniego przy ul. Szeroka 33;
13 VIII 1945
minister oświaty delegował prof. Ludwika Kolankowskiego do organizowania uniwersytetu w Toruniu nadając mu jednocześnie kompetencje rektora;
22 VIII 1945
do Torunia przybył prof. Ludwik Kolankowski;
23 VIII 1945
pierwsze posiedzenie tymczasowego Senatu Uniwersyteckiego w jego przejściowej siedzibie przy Placu Teatralnym 7;
24 VIII 1945
dekretem Rady Ministrów (zatwierdzonym 11 IX przez Krajową Radę Narodową) powołany został Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z dwoma Wydziałami: Humanistycznym (wraz z Sekcją Sztuk Pięknych) i Matematyczno-Przyrodniczym;
25 VIII 1945
drugie posiedzenie tymczasowego Senatu UMK (m. in. powołanie komisji bibliotecznej i postanowienie zawarcia umowy z miastem o użytkowanie budynku Książnicy Miejskiej);
01 IX 1945
dr Stefan Burhardt został dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej;
19 IX 1945
ogłoszenie dekretu o utworzeniu UMK;
20 IX 1945
prof. Ludwik Kolankowski formalnie objął obowiązki rektora;
30 IX 1945
pierwsze posiedzenie Senatu UMK w roku akademickim 1945/46 (w sali czytelni Książnicy Miejskiej przy ul. Wysokiej 16);
01 X 1945
prof. Jan Wilczyński
Rada Narodowa przekazała UMK Dom Społeczny im. J. Piłsudskiego (przy ul. Mickiewicza 2/4) z przeznaczeniem na rektorat i dziekanaty (późniejszy DS 1);
01 X 1945
na wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMK powstała Katedra Neurofizjologii i Fizjologii Porównawczej (jedna z pierwszych tego typu katedr w Polsce);
03 X 1945
rozpoczęły się zapisy na studia. W roku akademickim 1945/46 zapisało się 1605 osób;
03 X 1945
odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Opieki nad Młodzieżą Akademicką (sprawy akademików, stypendiów, procedury naboru na UMK);
04 X 1945
pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMK;
04 X 1945
prof. Ludwik Kolankowski powierzył mgr Witoldowi Reissowi organizację Wydziału Prawno-Ekonomicznego;
22 X 1945
powstał Akademicki Związek Walki Młodych „Życie” (siedziba przy ul. Fredry 6/8). Działał do lipca 1948;
28 X 1945
powołano Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc” Studentów UMK;
X 1945
początek organizacji Akademickiej Pomocy Lekarskiej przy „Bratniej Pomocy” UMK;
X 1945
powstał Związek Młodzieży Akademickiej „Jedność” (siedziba w DS 1, później przy ul. Fredry 6/8), rozwiązany w połowie 1946. Kuratorem Związku był prof. Konrad Górski;
05 XI 1945
utworzono Wydział Prawno-Ekonomiczny UMK (rozporządzeniem ministra Szkół Wyższych i Nauki z 19 X 1950 przekształcony w Wydział Prawa);
18 XI 1945
UMK przejął gmachy: dawnego Urzędu Wojewódzkiego (Collegium Maius), dawnego Starostwa Krajowego (Collegium Minus), Seminarium Nauczycielskiego (budynek przy ul. Sienkiewicza 30/32) oraz Muzeum (gmach Biblioteki przy ul. Chopina 12/18), willa z ogrodem przy ul. Fredry 6/8 (siedziba organizacji studenckich, potem Collegium Geographicum);
19 XI 1945
z inicjatywy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów UMK odbyło się założycielskie zebranie Akademickiej Księgarni Spółdzielczej „Skrypt” (zlikwidowana w 1950);
22 XI 1945
Komitet Organizacyjny UMK w Toruniu przekształcił się w Towarzystwo Przyjaciół UMK i Młodzieży Akademickiej (działało do 30 VI 1953);
24 XI 1945
w Collegium Minus odbyły się pierwsze wykłady (profesorów Tadeusza Czeżowskiego i Stefana Srebrnego);
XI 1945
na UMK powstało Koło Akademickie Polskiej Partii Robotniczej (PPR);
03 XII 1945
rozpoczęły się zajęcia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Pierwszy wykład z matematyki wygłosił prof. Juliusz Rudnicki;
03 XII 1945
powstał Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) przy UMK jako sekcja Szkół Wyższych ZNP i zrzeszał 36 osób. Pierwszym przewodniczącym został prof. Kazimierz Sośnicki;
13 XII 1945
minister oświaty polecił prof. Ludwikowi Kolankowskiemu zorganizowanie Wydziału Sztuk Pięknych;
15 XII 1945
ukazał się pierwszy numer pisma „Vade mecum Akademika” wydawanego przez Związek Młodzieży Akademickiej. Numer 2 (i ostatni) wydano 22 XII;
17 XII 1945
zmarł rzeźbiarz Henryk Kuna
zmarł rzeźbiarz Henryk Kuna powołany na Katedrę Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
18 XII 1945
pierwsze posiedzenia Rady Wydziału Humanistycznego i Rady Wydziału Sztuk Pięknych;
20 XII 1945
otwarto Dom Akademika Demokraty przy ul. Fredry 8;
27 XII 1945
memoriał do Prezydenta m. Torunia w sprawie zachowania odrębności Książnicy Miejskiej im. Kopernika od Biblioteki UMK;
XII 1945
powstał Chór Akademicki UMK
powstał Chór Akademicki UMK z siedzibą przy ul. Fredry 6/8 (działał do stycznia 1956). Pracami chóru kierował Klemens Krajewski, dyrygentem był prof. Konrad Śmierniak, później Jan Michał Wieczorek.
04 I 1946
pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Prawno-Ekonomicznego;
05 I 1946
inauguracja pierwszego roku akademickiego na UMK
uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego na UMK w auli Collegium Maius. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Kazimierz Hartleb („Mikołaj Kopernik na tle renesansu”) oraz prof. Władysław Dziewulski („Rozwój astronomii od Kopernika do chwili obecnej”); indeksy z nr 1 otrzymali: Marian Kryszewski (Wydz. Mat.-Przyrodniczy), Barbara Karolczak (Wydz. Prawno-Ekonomiczny), Jan Adamczak (Wydz. Humanistyczny), Janina Makowska (Wydz. Sztuk Pięknych). Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego poprzedziło odprawienie Mszy Pontyfikalnej w Kościele Najświętszej Marii Panny;
05 I 1946
z okazji inauguracji ukazała się publikacja „Z prehistorii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” autorstwa Stefana Burhardta i Józefa Mossakowskiego;
10 I 1946
powstał Akademicki Związek Sportowy UMK (AZS). Pierwszym prezesem był Wojciech Kopcewicz, kuratorem prof. Zygmunt Czerny;
14 I 1946
inauguracja Powszechnych Wykładów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pierwszy wykład pt. „O istocie poezji” wygłosił prof. Konrad Górski;
15 I 1946
rektor UMK prof. Ludwik Kolankowski wyraził zgodzę na powstanie AZS UMK;
21 I 1946
powstało Koło Studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Kuratorem Koła był prof. Konrad Dargiewicz;
24 I 1946
Sekcja Sztuk Pięknych na Wydziale Humanistycznym została przekształcona w Wydział Sztuk Pięknych;
24 I 1946
odbyło się pierwsze walne zebranie nowo powstałego Akademickiego Związku Sportowego UMK;
styczeń 1946
z inicjatywy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” uruchomiono Stołówkę akademicką UMK;
01 II 1946
ukazało się pierwsze czasopismo studenckie UMK „Alma Mater Thorunensis” (opublikowano sześć zeszytów);
15 II 1946
prof. Ludwika Kolankowskiego rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na lata 1945-1947
Prezydent Krajowej Rady Narodowej mianował prof. Ludwika Kolankowskiego rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na lata 1945-1947;
17 II 1946
wykład prof. Aleksandra Jabłońskiego z fizyki doświadczalnej dla studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego;
23 II 1946
w domu „Akademika Demokraty” przy ul. Fredry 6/8 odbył się pierwszy bal akademicki;
28 III 1946
powstał Akademicki Krąg Instruktorski „Gryfici” przy UMK (statut zatwierdzono 9 XI). Pierwszym kierownikiem został druh podharcmistrz Stanisław Byczkowski, kuratorem z ramienia władz UMK został prof. Wojciech Hejnosz (rektor zatwierdził statut Kręgu 9 XI 1946);
01 IV 1946
uruchomiono Akademicką Pomoc Lekarską (APL, pierwsza siedziba w Collegium Minus). Pierwszym kierownikiem został dr Witold Sylwanowicz;
04 IV 1946
powstało Studenckie Koło Naukowe Geografów, pierwszym prezesem był Jan Szczepkowski;
11 IV 1946
pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Humanistycznym otrzymał Antoni Kołodziejczak (historia);
26 IV 1946
Wojewódzki Urząd Ziemski przyznał UMK majątki w Nawrze i Koniczynce w związku z planami utworzenia Wydziału Rolno-Leśnego (przejęcie majątków nastąpiło 10-11 V);
02 V 1946
rektor UMK zatwierdził statut Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów UMK i mianował jego kuratorem prof. Tadeusza Czeżowskiego (22 V statut zatwierdził Senat UMK);
03 V 1946
strajk studencki
strajk studencki: studenci UMK przeszli ulicami miasta w proteście przeciw aresztowaniom studentów UJ w Krakowie;
06 V 1946
pierwsza promocja doktorska na Wydziale Humanistycznym (doktorant Irena Sławińska, promotor prof. Konrad Górski);
07 V 1946
powstało Akademickie Koło Polskiego Związku Zachodniego przy UMK;
15 V 1946
Rektor UMK prof. Ludwik Kolankowski został dokooptowany do składu Rady miasta Torunia;
23 V 1946
powstało Koło Prawników Studentów UMK. Pierwszym prezesem został Marian Dziarnowski;
28 V 1946
Senat UMK ustalił barwy-kolory dla poszczególnych wydziałów: ciemnogranatowy dla Wydziału Humanistycznego, ciemnozielony dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, czarny dla Wydziału Prawno-Ekonomicznego i złocisty dla Wydziału Sztuk Pięknych;
28 V 1946
Rada miasta Torunia przyznała UMK gmach przy ul. Grudziądzkiej;
04 VI 1946
z inicjatywy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” powstała Cukiernia Akademicka, mieściła się przy ul. Fredry 6/8;
17 VI 1946
pierwsza promocja doktorska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (doktorant Eugeniusz Skorko, promotor prof. Aleksander Jabłoński);
26 VI 1946
pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym otrzymała Franciszka Reutówna (matematyka);
26 VI 1946
pierwsza promocja doktorska na Wydziale Humanistycznym (doktorant Bolesław Kielski, promotor prof. Zygmunt Czerny);
06 VII 1946
wykład prof. Henryka Osińskiego z Uniwersytetu w Chicago pt. „Filozofia pracą społeczną w Ameryce”;
09 VII 1946
Senat UMK mianował prof. Mieczysława Limanowskiego profesorem honorowym;
11 VII 1946
pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UMK otrzymała Maria Fedorowicz;
15 VII 1946
pierwszy przewód habilitacyjny na UMK – dr Witold Sylwanowicz „O układzie żył nieparzystych” (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy);
26 VII 1946
początek pierwszych letnich ferii na UMK (trwały do 30 września). W pierwszym roku działalności na UMK obroniono trzy doktoraty i 11 magisteriów na Wydziale Humanistycznym; jedną habilitację, dwa doktoraty i osiem magisteriów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz 18 magisteriów na Wydziale Prawno-Ekonomicznym;
VIII 1946
Collegium Chemicum przy ulicy Grudziądzkiej 7
rozpoczęto budowę gmachu Collegium Chemicum przy ulicy Grudziądzkiej 7;
06 X 1946
pierwszy dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych otrzymał Kazimierz Wojciech Śramkiewicz;
09 X 1946
minister oświaty powołał, afiliowane przy Wydziale Prawno-Ekonomicznym, Studium Prawno-Ekonomiczne w Olsztynie (obsługiwane przez profesorów z Torunia, zlikwidowane 19 VII 1948);
10 X 1946
wizyta na UMK Phyllis J. Farley, delegatki Międzynarodowego Związku Pomocy Studentom;
14 X 1946
rozpoczęto zajęcia na Kursie Wstępnym UMK;
19 X 1946
inauguracja roku akademickiego 1946/47 na UMK w auli Collegium Maius, w trakcie której odbyły się pierwsze promocje doktorskie. Wykład inauguracyjny pt. „Człowiek a równowaga biologiczna zespołów” wygłosił prof. Jan Prüffer;
26 X 1946
inauguracja roku akademickiego na Studium Prawno-Ekonomicznym UMK w Olsztynie;
X 1946
powstał Oddział Toruński Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Pierwszym przewodniczącym był prof. Edward Kucharski;
X 1946
powstało PCK Koło przy UMK (działało do 1948);
X 1946
powstało Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych (działało do 1951);
03 XII 1946
powstała Związkowa Organizacja Zawodowa ZNP przy UMK;
18 XII 1946
powstała Caritas Academica (działała do 1950), pierwszym kierownikiem był Bronisław Szczerbiński;
1946
Ukazał się pierwszy zeszyt „Biuletynu Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu”.
09-15 II 1947
pod protektoratem JM Rektora UMK prof. Ludwika Kolankowskiego i wojewody pomorskiego Wojciecha Wojewody na UMK odbył się pierwszy Tydzień Akademika;
09-15 II 1947
na UMK odbył się Zjazd Historyków Pomorza;
18 III 1947
z inicjatywy profesorów UMK powstało Towarzystwo Ludoznawcze, którego pierwszym prezesem został dr Czesław Skopowski;
21 IV 1947
pierwsze promocje doktorskie na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UMK – doktoranci: Tadeusz Cieślak, Franciszek W. Orzechowski i Leonidas Serafinowicz;
10 V 1947
otwarto Bibliotekę Główną w budynku przy ul. Chopina 12/18
otwarto Bibliotekę Główną w budynku przy ul. Chopina 12/18 (od VIII 1945 funkcję centralnego księgozbioru pełniła Książnica Miejska);
31 V 1947
kolegium elektorskie wybrało prof. Ludwika Kolankowskiego rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kolejne dwa lata: 1947-1949;
25 VI 1947
do Torunia dotarł astrograf Drapera wypożyczony uniwersytetowi przez prof. Harlowa Shapley’a – dyrektora Harvard College Observatory w Cambridge;
25 VIII 1947
wizyta na UMK historyka literatury prof. Manfreda Kridla z Columbia University w Nowym Jorku;
11 X 1947
inauguracja roku akademickiego 1947/48 na UMK w auli Collegium Maius. Wykład inauguracyjny pt. „Międzynarodowa właściwość państwa w zakresie stanowienia i stosowania prawa” wygłosił prof. Władysław Namysłowski;
30 X 1947
na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej dr Stefana Burhardta powstało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki (włączone do Towarzystwa Przyjaciół UMK);
12 XII 1947
otwarcie gmachu Collegium Chemicum
uroczyste otwarcie gmachu Collegium Chemicum przy ul. Grudziądzkiej 7;
1947-1949
Zbigniew Herbert
w latach 1947-1949 Zbigniew Herbert studiował prawo na UMK;
1947
Tadeusz Godziszewski otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie przedolimpijskim za rzeźbę.
15 I 1948
zgoda władz Torunia na budowę gmachu Collegium Physicum przy ul. Grudziądzkiej 5. Projekt architektoniczny wykonał prof. inż. arch. Stefan Narębski;
18 III 1948
powstało Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (od sierpnia 1949 oddział); pierwszym prezesem był prof. Jan Walas;
07 IV 1948
budowa pawilonu i kopuły dla Obserwatorium Astronomicznego UMK
rozpoczęto budowę pawilonu i kopuły dla Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia;
23 V 1948
wręczanie władzom UMK insygniów rektorskich
uroczystość wręczenia władzom UMK insygniów rektorskich ufundowanych przez społeczeństwo Bydgoszczy. Insygnia projektował prof. Jerzy Hoppen;
16 VI 1948
Powielarnia i Introligatornia
powołano jako niewielki zakład usługowy Powielarnię i Introligatornię z siedzibą w piwnicach Collegium Maius. Pierwszym kierownikiem został Wincenty Januszewski, kolejnym Marian Szulc (do 1980).
28 VI 1948
prof. Ludwik Kolankowski wystosował do Ministra Oświaty pismo z prośbą o zwolnienie go z pełnienia urzędu rektora UMK (został odwołany 1 VIII);
VI 1948
rektor prof. Ludwik Kolankowski spotkał się z delegacją studentów z Oxfordu;
16 VII 1948
zamontowano kopułę na pawilonie obserwacyjnym w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach;
01 IX 1948
rektor prof. Karol Koranyi
prof. Ludwik Kolankowski przekazał władzę rektorską prof. Karolowi Koranyiemu;
16 IX 1948
uchwałą Senatu Akademickiego powołano Archiwum UMK, sprawy jego organizacji powierzono prof. Bronisławowi Włodarskiemu;
16 IX 1948
Senat UMK przyznał tytuł doktora honoris causa UMK prof. Ludwikowi Kolankowskiemu za zasługi przy organizowaniu Uniwersytetu (Ministerstwo Oświaty, ze względów politycznych, nie zatwierdziło uchwały);
IX 1948
rozpoczęto budowę Collegium Physicum przy ul. Grudziądzkiej 5 (prace zakończono na jesieni 1950);
X 1948
liczba studentów UMK przekroczyła 3100 osób;
2-3 XI 1948
Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach zwiedził dyrektor obserwatorium w Greenwich Harold Spencer Jones;
06 XI 1948
inauguracja roku akademickiego 1948/49 na UMK w auli Collegium Maius. Wykład inauguracyjny pt. „Konserwatorstwo jako nauka i sztuka” wygłosił prof. Jerzy Remer;
26 XI 1948
powstanie Ośrodka Badawczego Biologii Stosowanej w Koniczynce i Piwnicach
Senat UMK uchwalił wniosek dotyczący powstania Ośrodka Badawczego Biologii Stosowanej w Koniczynce i Piwnicach;
XII 1948
na UMK powstała Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (rozwiązana w styczniu 1990)
23 II 1949
Collegium Maximum
UMK zawarł porozumienie z Radą miasta Torunia o przejęciu Robotniczego Domu Kultury (Dwór Artusa) na potrzeby dydaktyczne. Gmach otrzymał nazwę Collegium Maximum (do 1993 budynek był własnością UMK);
26 II 1949
na UMK postało Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TTPR). Pierwszym prezesem był prof. Stefan Hrabec;
13 III 1949
wizyta prof. Juliusa Dolanský’ego, historyka literatury, na UMK;
IV 1949
założono Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową;
01 V 1949
prof. Ludwik Kolankowski został dyrektorem Biblioteki Głównej UMK;
23 V 1949
rozwiązanie stowarzyszenia „Juventus Christiana” (działało od 1945);
29 VI 1949
w auli Collegium Maximum (Dwór Artusa) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich pierwszym wychowankom Wydziału Prawno-Ekonomicznego UMK;
24 VII 1949
Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach
rozpoczęto prace badawcze w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Student-asystent Henryk Iwaniszewski wykonał pierwsze zdjęcie okolicy nieba w gwiazdozbiorze orła;
20 VIII 1949
na podstawie rozporządzenia ministerstwa wprowadzono nową strukturę i nowy plan studiów;
03 X 1949
inauguracja roku akademickiego 1949/50 na UMK w auli Collegium Maximum (Dwór Artusa). Wykład inauguracyjny pt. „O współczesnych badaniach nad czynnościami mózgu” wygłosiła prof. Janina Hurynowicz;
09 XI 1949
z przyczyn politycznych zwolniono z UMK Irenę Sławińską, Zofię Abramowiczównę i innych pracowników. Profesorów Konrada Górskiego i Henryka Elzenberga odsunięto od dydaktyki;
14-20 XI 1949
na UMK odbywał się Międzynarodowy Tydzień Studenta.
01 I 1950
w Koniczynce powstał Ośrodek Badawczy Biologii Stosowanej UMK z trzema zakładami: Botaniki Ogólnej, Zoologii i Ochrony Przyrody i Ekologii;
31 I 1950
utworzenie Zespołu Katedr Zoologicznych
Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego uchwaliła wniosek o utworzeniu Zespołu Katedr Zoologicznych – organizatorem zespołu został prof. Jan Prüffer;
02 III 1950
powstała Związkowa Organizacja Zawodowa ZNP przy UMK. Przewodniczącym został doc. Leon Jeśmanowicz;
19 IV 1950
pierwsza habilitacja na Wydziale Prawa – dr Tadeusz Cyprian (historia prawa karnego);
25 IV 1950
przy UMK utworzono Zrzeszenie Studentów Polskich (reaktywowane w 1982). Pierwszym przewodniczącym został Bogumił Sujka;
08 V 1950
Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję o likwidacji stowarzyszeń „Bratnia Pomoc”;
17 V 1950
w wyniku negatywnej opinii Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwo Oświaty wydało polecenie wytypowania członków do Komisji Likwidacyjnej Wydziału Sztuk Pięknych (decyzja została odwołana w tym samym roku);
20-21 VI 1950
wizyta 12 astronomów radzieckich na czele z profesorami Borysem Kukarkinem i Pawłem P. Parenago w Piwnicach i Toruniu;
04 VIII 1950
dyplom magistra otrzymał pierwszy absolwent astronomii – Cecylia Iwaniszewska;
15 IX 1950
minister szkół wyższych i nauki w piśmie do rektora UMK poinformowało o wprowadzeniu wojskowego szkolenia studentów;
21 IX 1950
przy UMK działał Klub Demokratycznej Profesury, którego przewodniczącym był prof. Bronisław Włodarski;
02 X 1950
inauguracja roku akademickiego 1950/51 na UMK w auli Collegium Maximum. Wykład inauguracyjny pt. „O motywie w sztukach” wygłosił prof. Zygmunt Czerny;
01 XI 1950
na UMK rozpoczęły się ćwiczenia wychowania fizycznego dla studentów I roku prowadzone przez Ośrodek Wychowania Fizycznego, którego kierownikiem został Lucjan Dybowski;
11 XII 1950
powstało Studium Wojskowe przy UMK z pierwszą siedzibą w Collegium Maius (działało do 21 IV 1991). Pierwszym kierownikiem został płk. Jan Wyderkowski;
1950
manifestacja antywojenna
odbyła się manifestacja antywojenna pod nazwą Tydzień Akademika. Pierwszy Tydzień Akademika odbył się w początkach lutego 1947.
18 I 1951
przy UMK powstało Koło Ligi Przyjaciół Żołnierza. Pierwszym przewodniczącym był Maksymilian Andruszkiewicz;
29 I 1951
utworzenie Zespołu Katedr Zoologicznych
uroczyste obchody 5-lecia UMK;
01 VI 1951
Senat UMK przyjął uchwałę o utworzeniu Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (pierwszej tego typu katedry w Polsce). Pierwszym kierownikiem został prof. Ryszard Mienicki;
12 VI 1951
Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki podjęło decyzję o wstrzymaniu rekrutacji na Wydziale Prawa;
01 IX 1951
Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki powołało prof. Witolda Zacharewicza do organizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii powstającego (razem z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi) w miejsce Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Organizację Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi powierzono prof. Henrykowi Szarskiemu;
01 IX 1951
prof. Leon Kurowski został rektorem UMK
prof. Leon Kurowski został rektorem UMK na lata 1951-1952;
15 IX 1951
w wyniku reorganizacji Kursów Przygotowawczych do Szkół Wyższych powstało Studium Przygotowawcze UMK (działało do 1954), które mieściło się w budynku przy ul. Grudziądzkiej 48. Pierwszym kierownikiem został Antoni Kotański;
30 IX 1951
prof. otwarcie gmachu Collegium Physicum
uroczyste otwarcie gmachu Collegium Physicum przy ul. Grudziądzkiej 5;
01 X 1951
inauguracja roku akademickiego 1950/51 na UMK w auli Collegium Maximum. Wykład inauguracyjny pt. „Nowe problemy geologii” wygłosił prof. Edward Passendorfer;
09-12 XI 1951
Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Toruniu i w Piwnicach
Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Toruniu i w Piwnicach;
12 XII 1951
pierwsza promocja doktorska na Wydziale Matematyki, Fizyki Chemii (Mat.-Fiz.-Chem.) – Jan Olszewski, promotor prof. Jerzy Rayski;
15 XII 1951
pierwsza promocja doktorska na Wydziale Biologii Nauk o Ziemi – Władysław Mrózek, promotor prof. Rajmond Galon;
1951
kierownictwo APL objęła doktor Jadwiga Sylwestrowicz.
06 II 1952
zlikwidowano 11 katedr na Wydziale Humanistycznym (psychologii, językoznawstwa indoeuropejskiego, filologii klasycznej I, filologii klasycznej II, historii literatury słowiańskiej, filologii romańskiej, filologii niemieckiej, filologii angielskiej, archeologii klasycznej, prehistorii, etnologii i etnografii);
11 II 1952
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
15 V 1952
rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany w strukturze katedr (zmiany organizacyjne na Wydziałach Humanistycznym, Prawa, Sztuk Pięknych, Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi);
01 IX 1952
prof. Antoni Basiński został rektorem UMK
prof. Antoni Basiński został rektorem UMK na lata 1952-1956;
01 IX 1952
utworzono Studium Wychowania Fizycznego;
01 X 1952
ukazał się pierwszy numer „Głosu Uczelni” – pisma UMK (początkowo wychodziło jako jednodniówka);
13-15 XII 1952
wizyta studentów koreańskich z sekretarzem koreańskiej Partii Pracy Han-Hy-Bon na UMK.
II 1953
powstał pierwszy na UMK Studencki Zespół Dramatyczny założony przez Hannę Bączkowską;
06 III 1953
akademia żałobna z okazji śmierci Józefa Stalina
akademia żałobna z okazji śmierci Józefa Stalina;
26 IV 1953
na UMK odbył się Bieg Narodowy;
30 V 1953
uroczyste obchody 410. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika na UMK;
01 IX 1953
decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego zostało utworzone Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z pierwszą siedzibą w Collegium Minus. Pierwszym kierownikiem została mgr Helena Chromińska;
14 IX 1953
wizyta holenderskiego astronoma prof. Marcela G. Minnaert’a w Toruniu i w Piwnicach;
IX 1953
w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach rozpoczęto fotografowanie widm gwiazd przy pomocy kamery Schmidta o średnicy 30 cm;
01 X 1953
zawieszono działalność Wydziału Prawa;
29 X 1953
premiera Studenckiego Zespołu Dramatycznego UMK na scenie Teatru Lalki i Aktora „Baj Pomorski” (sztuka Aleksandra Maliszewskiego „Wczoraj i Przedwczoraj”). Zespół działał do 1955;
X 1953
wizyta wiceministra kultury ZSSR Wsiewołoda N. Stoletowa na UMK;
XI 1953
powstał chór ZNP przy UMK;
06 I 1954
w Collegium Maximum odbyła się choinka noworoczna dla dzieci pracowników UMK;
04 IV 1954
Studencki Zespół Satyry UMK wystawił premierowy program słowno-wokalno-muzyczny „Co bądź”;
IV 1954
koszykarze AZS UMK
koszykarze AZS UMK zdobyli akademickie mistrzostwo Polski i awansowali do ekstraklasy (pozostali w niej do 1969);
05 V 1954
finał Spartakiady UMK
w Toruniu odbył się finał Spartakiady UMK;
VI 1954
dziesięcioosobowa grupa astronomów pod przewodnictwem Wilhelminy Iwanowskiej na Kaukazie obserwowała zaćmienie słońca;
29 IX 1954
na UMK odbyła się pierwsza rozprawa kandydacka, w jej wyniku mgr Kazimierz Antonowicz otrzymał stopień kandydata nauk fizycznych;
03 XI 1954
odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Zrzeszenia Studentów Polskich UMK.
28 II 1955
prof. Ludwik Kolankowski przestał pełnić obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej UMK;
V 1955
w Toruniu odbyły się ogólnopolskie eliminacje studenckich zespołów dramatycznych;
10 VI 1955
powstało Koło PTTK nr 2 przy UMK. Pierwszym prezesem była doc. Ludmiła Roszkówna (do 1957);
21 XI 1955
Ogólnopolska Konferencja Optyki Atomowej i Molekularnej
w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Optyki Atomowej i Molekularnej.
f
Archiwum UMK, ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń, e-mail: archiwum@umk.pl, sekretariat tel.: 56 611 22 32, fax: 56 611 22 04, pon-pt 8:00-14:30
Pracownia naukowa tel.: 56 611 22 04, pon-pt 9:00-14:00, dyżur po wcześniejszym zgłoszeniu - czwartek 14:00-17:00